Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - Áo dài thuần việt

ngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-08.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-02.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-04.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-01.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-10.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-09.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-06.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-07.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-00.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-05.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-03.JPGngoc-tinh-ao-dai-thuan-viet-11.JPG