Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - Kích BOXING

ngoc-tinh-kich-boxing-09.JPGngoc-tinh-kich-boxing-03.JPGngoc-tinh-kich-boxing-12.JPGngoc-tinh-kich-boxing-05.JPGngoc-tinh-kich-boxing-29.JPGngoc-tinh-kich-boxing-36.JPGngoc-tinh-kich-boxing-14.JPGngoc-tinh-kich-boxing-11.JPGngoc-tinh-kich-boxing-22.JPGngoc-tinh-kich-boxing-10.JPGngoc-tinh-kich-boxing-35.JPGngoc-tinh-kich-boxing-02.JPGngoc-tinh-kich-boxing-27.JPGngoc-tinh-kich-boxing-17.JPGngoc-tinh-kich-boxing-07.JPGngoc-tinh-kich-boxing-24.JPGngoc-tinh-kich-boxing-26.JPGngoc-tinh-kich-boxing-31.JPGngoc-tinh-kich-boxing-33.JPGngoc-tinh-kich-boxing-13.JPGngoc-tinh-kich-boxing-23.JPGngoc-tinh-kich-boxing-25.JPGngoc-tinh-kich-boxing-00.JPGngoc-tinh-kich-boxing-34.JPGngoc-tinh-kich-boxing-19.JPGngoc-tinh-kich-boxing-21.JPGngoc-tinh-kich-boxing-28.JPGngoc-tinh-kich-boxing-20.JPGngoc-tinh-kich-boxing-30.JPGngoc-tinh-kich-boxing-16.JPGngoc-tinh-kich-boxing-01.JPGngoc-tinh-kich-boxing-15.JPGngoc-tinh-kich-boxing-04.JPGngoc-tinh-kich-boxing-08.JPGngoc-tinh-kich-boxing-32.JPGngoc-tinh-kich-boxing-06.JPGngoc-tinh-kich-boxing-18.JPG